รายชื่อสมาชิก


เครือข่ายวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง อายุงาน ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน อีเมล์ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย) ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
1 นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ปี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น npimwa@kku.ac.th ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา - -
2 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 25 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ pattama@chiangmai.ac.th ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 นายอนันต์ รักษาผล นักวิชาการศึกษา 47 - งานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 enananru@hotmail.com ป.โท รัฐศาสตร์ - ไม่มี - ไม่มี
4 นางสุชาดา ด้วงเกื้อ เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)P7 1 งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย sangkhano@yahoo.com บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต การจัดการทั่วไป
5 นางวิภา อินทรสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 รก.หน.งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 wipa_mam@hotmail.com ปริญญาโท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
6 นายคำรณ โชธนะโชติ จ. บริหารงานทั่วไป 15 หัวหน้างานบริหารและธุรการ สนง.คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สนง.คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล sckcc@mahidol.ac.th กศ. ม. การอุดมศึกษา 1. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชก... a study of problems related to mail sending.......
7 นางษมาภรณ์ อินชำนาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร n_liverpool@hotmail.com ปริญญาโท พัฒนาสังคม จุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
8 นางสาวพัชราภรณ์ ลันศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 9 ปี หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร pacharaporn_l@hotmail.com ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) การจัดการ
9 ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8 19 หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ phanom@science.cmu.ac.th ปริญญาโท การเมืองและการปกครอง การสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประจำปี 2550) A Survey of Employers satisfaction for Graduates of Faculty of Science,Chiang Mai university.(In 2007.)
10 นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ mncsci@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
11 นางสาวมาณวิกา พันธุ์แน่น พยาบาล 12 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 manavika_jeab@hotmail.com ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
12 นางจีรนันท์ ขำนอง นักวิจัย 11 ปี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 cfjjv@mahidol.ac.th ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา
13 นางสุปราณี บัวงามดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 27 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร kittisadtra@hotmail.com ป.โท บริหารการศึกษา
14 นางสาวประภาศรี ดำสอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ปี หัวหน้างานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล tepds@mahidol.ac.th ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาจารึกภาษาไทย, สาขารัฐศาสตร์ ชุมชนมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี: ความเป็นมา และการปรับเปลี่ยน The Mon Community at Ban Wang-ka, Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province: History and Changes
15 นางปารณีย์ กันทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 25 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
16 นางปุญณภา สูบโคกสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 ไม่มี สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 kuntee@g.sut.ac.th ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน -
17 นางนันทวรรณ ชินวัตร เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 4 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ dentresearch@yahoo.com ปริญญาโท สถิติประยุกต์ วิเคราะห์การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 ฯ
18 นางศุกตา ขันสี นักวิเทศสัมพันธ์ 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ csookta@chiangmai.ac.th ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
19 นางอัมพร ทัพบุรี นักวิชาการเงินและบัญชี 25 ปี หัวหน้างานคลังและพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ tabburee@chiangmai.ac.th ปริญญาตรี การบัญชี
20 นางอรวรรณ อินทราทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19 - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ intratip@chiangmai.ac.th ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
21 นางสาวกรุณา คุ้มพร้อม บุคลากร 24 --------- สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล nskkp@mahidol.ac.th ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สังคมศาสตรมหาบัณฑิต
22 นายนิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 18 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ nikom.l@chiangmai.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) การเปรียบเทียบการบริการห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ
23 นางสายใจ ใจเย็น บุคลากร 19 บุคลากร6 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ saijai@Chiangmai.ac.th ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญฯ
24 นางสาวประกาย สมพาน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 26 งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ psomphan@mail.med.cmu.ac.th ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการจัดการ
25 นางสุชานาถ บุญเที่ยง พนักงานการศึกษา 4 ปี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สารสนเทศและวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 suchanart_b@yahoo.com ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต (นโยบายสาธารณะ) 1.ประยุกต์ใช้ข้อสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิผลฯ2.ศึกษาประสิทธิผลการใช้เครื่องมือKM 1. Informatic Applications for more Effectiveness in Service in Office Files Section 2.Study on Effectiveness on the use of KM tools Develop the President Administration
26 นางโสมวรรณ ทิพจร ข้าราชการ 12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย sommawan@rmutl.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
27 นางสาวจินตนา บุนนาค จนท.ฝ่ายสนับสนุนวิชาการและวิจัย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Jib_kitty@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด
28 นางอร่ามพรรณ ชาญนารถ หัวหน้าสำนักงานคณดบีคณะวิทย์ฯ 28 ปี จนท.บริหารงานระดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี aramphun@hotmail.com ศศ.บ. ครุศาสตร์
29 นางสาวเปรมปรีดา สลับสี นักวิชาการพัสดุ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี prempreeda_prem@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด
30 นางสาวสาวิตรี โชติวรรณกุล พนักงานการศึกษา 5 ปี - กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 sawi111@yahoo.com วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาศึกษา การพัฒนาระบบการให้บริการด้านงานตีพิมพ์ในวารสารฯ Improvement of systematic service for publication in the Journal ฯ
31 นางสาววัชญา หระมาตย์ พนักงานการศึกษา 2 ปี - กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 watch.msu@hotmail.com วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
32 นายกวินณัช สิงห์ปัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ kawinnat@lib.cmu.ac.th ปริญญาโท (ว.ทม.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
33 นางสาวปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ พนักงานวิชาการ (อาจารย์) 3 ดร. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม panjai.s@msu.ac.th ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสิ่งวแลด้อมและทรัพยากรศาสตร์ การผลิตถ่านชีวภาพจากตาล Bio-coal Production from Asian Palmyra Palm
34 นายเกียรติศักดิ์ คำภักดี ครูชำนาญการ 8 32 ชำนาญการ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kiakha@kku.ac.th คอ.ม. ไฟฟ้ากำลัง - -
35 นางอุบล แม้นญาติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 16 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 m_ublo@hotmail.com ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ภาวะการทำงานของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจ้าง มร. WOEK STATUS AND EMPLOYERS SATISFATION FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY AT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
36 MsSUTASINEE THOVUTTIKUL lecturer 1 College of Art, Media and Technology Chiang Mai University sutasinee_modz@hotmail.com Master of Engineering Computer Engineer การตรวจจับก้อนหินปูนขนาดเล็กในภาพรังสีเต้านมโดยใช้ระบบอินเทอวัลไทป์ทูฟัซซีลอจิก Microcalcification Detection in Mammograms using Interval Type-2 Fuzzy Logic System
37 นาสาววิภาพร บัวทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก giffy_4859@hotmail.com วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ - -
38 นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน พนักงานราชการ 1 ปี พนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ballsizrr@hotmail.com ปริญญาตรี บัญชี
39 นายชัยณรงค์ ทรงสังข์ นักวิชาการเวชสถติ 14 งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น chason@kku.ac.th ปริญญาตรี สถิติ
40 นางสาวประชุม ไตรยุทธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 17 ปี ภาควิชาฟิสิกส์อุตสหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กทม.10800 pty@kmutnb.ac.th ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
41 นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก tear474@hotmail.com ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ความต้องการทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้บริการฯ Information needs of users in the reading room and research of Faculty of Law, Naresuan University
42 นางสาวไพลิน พิชา นักวิชาการศึกษา 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก three_tee@hotmail.com ปริญญาตรี พัฒนาสังคม การศึกษาความพึอพอใจต่อการให้บริการงานทุนการศึกษาของนิสิตฯ
43 นางจินดา ชัยปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Jchaipunt@ghotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
44 ฉายสุรีย์ ศุภวิไล นักวิจัย 31 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ chaisurees@yahoo.com PhD.(Tropical Health) Immunology การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการฯ
45 นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี นักวิชาการการเงินและบัญชี 7 14 ปี หัวหน้างานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Sanatcha@uru.ac.th ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 19 เลขานุการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 noknucha@hotmail.com ป.โท MBA. MANAGEMENT
47 นางสาวรุ่งกานต์ กันทะหงษ์ นักวิจัย 3 ปี หัวหน้าหน่วยวิจัยนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ kantah@chiangmai.ac.th ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ แนวทางการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Development of Advisors? System at Faculty of Engineering, Chiang Mai University
48 นางรื่นฤดี ชัยอำมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 20 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ruenrudee@mathstat.sci.tu.ac.th ปริญญาโท การบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม
49 นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุช นักวิจัย 2 ปี - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร praboo_01@hotmail.com ป.โท คม. (หลักสูตรและการสอน)
50 นางสาวรัชนีพร ชัยทวิชธานันท์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8 27 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก chaitawitanun@hotmail.com การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา - -
51 นางชนนิกานต์ แก้วเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ chounnikarn@hotmail.com ระดับปริญญาตรี การบัญชี 1. วิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2552)
52 นายพิเชษฐ เพียรเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ระดับ8 20 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ppichate@bunga.pn.psu.ac.th ปริญญาโท กศม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ปริญญาโท กศม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
53 นางราตรี ใจสัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 หัวหน้าฝ่ายธุรการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ rjaisut@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการ
54 นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 8 30 หัวหน้างานธุรการ ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้ทรงคุณวุติภายใน/นอกสถาบัน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ aporn.o@psu.ac.th ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา ผลกระทนการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 The Efects of Prince of Songkla University Students Participation in Extra- curriculum Activities in the 2005 Academic Year
55 นางอัมพร อรุณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8 29 ชำนาญการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ amporn.a@psu.ac.th ปริญญาโท การอุดมศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Satisfaction of students who stay in the dormitory of Prince of Songkla University, Hat Yai Campus
56 นางสาวลัทธพร มีพร้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10.7 มหาวิทยาลัยศิลปากร lutthaporn@yahoo.com รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (กำลังศึกษา) รัฐประศาสนศาสตร์
57 นายฆฤณพิสิฎฐ์ เจนพานิช เจ้าหน้าที่บริหาร 4 ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง khrinn@gmail.com การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
58 นางพยอม สุทธิพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 10 งานประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 328 ชั้น 14 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 payorm_tim@hotmail.com กศ.ม. ภาษาไทย
59 นางรัญชนา นำอิน บุคลากร ระดับ 6 13 ปี หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ranchana2005@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
60 นางสาวอัชณี พลพงษ์ นักวิชาการศึกษาระดับ 7 17 ปี - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง kputchan@kmitl.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
61 นางละมุล อารยะวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 13 ปี - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง kalamoon@kmitl.ac.th ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
62 นายคมสัน สัจจะสถาพร นักวิทยาศาสตร์ 3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ misu_m161@hotmail.com ปริญญาตรี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
63 นางศิริโฉม ดำรงเสถียร นักวิชาการศึกษา 15 ปี - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Kysirich@kmitl.ac.th ปริญญาตรี การจัดการ (การบัญชี)
64 นางดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป 27 ปี ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Ksdaraka@kmitl.ac.th ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ
65 นางสุปราณี แสนคำ นักวิชาการพัสดุ 12 หัวหน้างานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย supranee_77@hotmail.com บัญชีมหาบัณฑิต บัญชี แนวทางการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
66 นางสาวศิรดา แสงนก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 19 ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 i_sirada@hotmail.com ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
67 น.ส.อารีรัตน์ งามขำ นักวิชาการศึกษา 5 - คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล teang@mahidol.ac.th ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - -
68 น.ส.ชลิดา ภัทรจิรพรรณ นักวิชาการศึกษา 8 - คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ptsmm@mahidol.ac.th ปริญญาโท บริหารการศึกษา - -
69 นางสุธัมมา ปุกสันเทียะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 stp@kmutnb.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
70 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี บรรณารักษ์ 7 18 ปี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ nungruthai.b@pcru.mail.go.th ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
71 นางสาวหทัย ลูกฟัก นักวิชาการศึกษา 2 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ h_sawangsri@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
72 นางณัฐยา สุโนพันธ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ nattaya.natty@hotmail.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
73 นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ บรรณารักษ์ 10 - ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 nongkoro@hotmail.com ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ... Factors Affecting the Success of Sciencetific Articles Published in International Journals of Academic Staffs of the Faculty of Agriculture, CMU, During 2004 - 2006
74 นางเพชรรินทร์ สีตะระโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรณ์ noinun_8@hotmail.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
75 นางสาวธีราพร บุญเรือง นักวิชาการศึกษา 4 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม. 21 ต. เนินหอม อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230 theerapornb@kmutnb.ac.th ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
76 นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 ปี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ boutong55@hotmail.com ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป - -
77 นางทิวาพร ขันผนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ mathiproof@gmail.com วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ พีชคณิตนามธรรม 1 Abstract algebra
78 นางสาวระพีพร ระวิโรจน์ นักตรวจสอบภายใน 7 18 ปี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ rapee212003@yahoo.com ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
79 นางภาวนา จันทรสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 21 ปี ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (67000) noi@pcru.ac.th ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
80 นางช่อทิพย์ โลหะกุลวิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ctl@kmutnb.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
81 นางสาวพัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 - ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ patcharawees@kmutnb.ac.th ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการฯ A Study Problems and Needs of Student Against Services Offered By Department of Materials Handling Engineering , Faculty of Engineering, King Mong's University of Technology North Bangkok
82 นายประภาส ปาตลานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ระดับ 7 21 ปี รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม prapastp@hotmail.com ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
83 นางสาวรุ้งตะวัน เทศทิม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 13 ปึ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 rung_tawan@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการ
84 นางอุไรวรรณ ปาตลานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ระดับ 7 20 รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม uraiwan-tok@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
85 นางสมพิศ อยู่สุขสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา(ประกันคุณภาพการศึกษา) 8 หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ (มจพ.) qa_cit@kmutnb.ac.th คอม.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 1.การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 2.A Study the students? motivation in applying for the Bachelor of EnginLearning achievement of Electronic Technology students ineering Technology 3.
86 นางสาวนิภาภรณ์ อมรสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 25 ปี - งานคลังและพัสดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
87 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต นักวิชาการศึกษา 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ panyawat_c@hotmail.com ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทัศนียทรัพยากรในเมืองเชียงใหม่
88 นางปฏิมา บุษราคัม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 13 กองบริหารแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 partima5@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี - -
89 นางสาวถนิม สกุลมา นักวิชาการเงินและบัญชี7 14ปี หัวหน้างานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ nimmtb@hotmail.com ปริญญาโท(บธ.ม) การบัญชี - -
90 นางสาวกุลชลี สุวรรณวิชนีย์ นักวิชาการศึกษา 5 นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ skulchal@engr.tu.ac.th วท.ม. ประชากรและการพัฒนา การติดตามภาวะการทำงานและความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต A FOLLOW ? UP STUDY OF GRADUATES OF THE FACULTY OF ENGINEERING
91 นางแน่งน้อย ภูมิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 16 ปี ไม่มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ npd@kmutnb.ac.th ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกวิชาการจัดการทั่วไป
92 นายธนากร เกียรติขวัญบุตร นักวิทยาศาสตร์ 3 ปี - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ tanakorn.k@psu.ac.th ปริญญาโท วิศวกรรมวัสดุ
93 น.ส.รวมสุข สุขมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 13 ปี สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fscirus@ku.ac.th อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์
94 นางพัชริยา ศรีสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 25 ปี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Phatchariya_2008@pcru.ac.th ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (สาขาการบริหารการศึกษา)
95 นางวาสนา สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 18 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 wasana_suk@hotmail.com ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ไม่มี ไม่มี
96 นายไพโรจน์ พรเจริญ นักวิชาการศึกษา 7 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ roj_ph@hotmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี
97 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล นักวิชาการศึกษา 1 หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ chintana.s@pcru.mail.go.th ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป - -
98 นางพัชริยา ศรีสด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 25 ปี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
99 นางสาวณิชาภัทร พาหะนิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ nichaphat@pcru.ac.th ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
100 นางสาววณิชยา เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
101 นายไพโรจน์ พรเจริญ นักวิชาการศึกษา ๗ 15 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ roj_ph@hot.mail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี การบริหารการเงินการคลังระบบสถาบันอุดมศึกษาของไทย
102 นางศิริรัตน์ ทองใหญ่ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 20 หัวหน้างานธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 sirirat36@yahoo.com ปริญญาโท จิตวิทยาการแนะแนว
103 นางจินตนา นนทะนาคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 20 หัวหน้างานธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 j_nontanakorn@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารโรงเรียน
104 นางสาวยุพา ทัศกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 25 หัวหน้างานธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 yapa.t@chula.ac.th ปริญญาโท บริหารการศึกษา
105 นายวิชาญ ธรรมวิรัตน์ นักวิชาการศึกษา 26 ปี - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น twicha@kku.ac.th ปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
106 นางสาวฐิตาภา เคนหงษ์ บุคลากร 3 เดือน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 tookkeakung@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี - -
107 นางชนิดา พันธะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 6 13 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 chanida_pun@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป งานบุคลากร
108 นางชนิดา พันธะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 6 13 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 chanida_pun@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป
109 นายธันวา แก้วเกษ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย wa.thun@gmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ
110 นายปิติพงษ์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ keng_rit@hotmail.com ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต Factors Relating to Decision on Choosing to Pursue the Bachelor of Science in Technical Education, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Northern Campus, Chiang Mai
111 นางสาวรจนา บุญชิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น rosarin77@windowslive.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -
112 นางจิราพร เซ็นหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขขอนแก่น ttt.444_@hotmail.com ปริญญาตรี การบัญชี
113 นางศิรประภา วงศ์วัฒนเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น siraprarp_w@hotmail.com ปริญญาตรี การบัญชี
114 นางสาวดาวหวัน หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Tim_good@windowslive.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
115 นางสาวเพ็ญศิริ กิตติสัมพันธ์กุล บรรณารักษ์ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 meawtwo_@hotmail.com ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) บรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
116 นางลดาวัลย์ ทิพย์เสนา นักวิชาการพัสดุ 26 ปี - กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช pm.proffice@stou.ac.th ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ - -
117 นางสาวธนบูรณ์ ธนารักษ์ นักวิชาการพัสดุ 28 ปี - กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช pm.proffice@stou.ac.th ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - -
118 นางสาวดาวหวัน หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ปี 150 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tim_god@windowslive.com
119 นางสาวชลธิดา แสวานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 150 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น mednoon_morkhor@hotmail.com ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
120 นางอมรรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร6 19 ปี 3 เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย amornrat.y@hotmail.com ระดับปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
121 นางสาวพัชราภรณ์ โตประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 pungpon_009@hotmail.com บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
122 ว่าที่ ร.ต.พลนิกรณ์ ไสวงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ponmatrix@hotmail.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
123 นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ปี - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง k_vexva@hotmail.com ปริญาโท (บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) บริหารธุรกิจ - -
124 นางสาวจรัญญา แก่นท้าว นักวิชาการ(สายสนับสนุน) 1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี j_arunya@hotmail.com ปริญญาตรี เคมี
125 นายประพจน์ วรรณพุฒ ช่างเทคนิค 4 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800 eoj0907@hotmail.com ปว.ส. เทคนิคอุตสาหกรรม
126 นางฐานิตา แซ่ลิ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 12 กลุ่มงานสนับสนุนวิชการและกิจการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 jthanita@eng.psu.ac.th ปริญญาตรี การตลาด
127 นายสมพล จรรยากรณ์ ช่างเทคนิค(ชำนาญการ) 22 ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 somchu1@kku.ac.th ปริญญาโท สังคมวิทยาการพัฒนา(การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 1.การจัดการนำบาดาลฯ 2.การไหลของนำใต้ดินฯ 3.ขบวนการทางอุทกฯ
128 นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา 11 ปี - สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 kiabworldcup@hotmail.com ปริญญาโท นโยบายและการวางแผนสังคม การพัฒนารูปแบบห้องสมุดมีชีวิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
129 นางพรรัตน์ ศิริคำ นักวิทยาศาสตร์ 29 ภาควิชาพืชศสาตร์และทรัพยากรธรรมชาตื คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 pornrat@chiangmai.ac.th ปริญญาตรี วิทยาศสาตร์ทั่วไป การจำแนกลำไยพันธ์ดอโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ Identification of Longan Var.Dor Using DNA Fingerprinting
130 นางไพลิน อินต๊ะใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 18 ปี - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 pailin@pharmacy.cmu.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป - -
131 นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 6 22 ปี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 sriphan@pharmacy.cmu.ac.th ปริญญาตรี บัญชี - -
132 นางสาวอรวรรณ ไพรี นักวิชาการศึกษา 3 ปั หัวหน้าสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 orawan.piree@gmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการงานวิชาการ
133 นางสาวฐิตาภา เคนหงษ์ บุคลากร 27 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น tookkeakung@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี - -
134 นางดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 27 ปี เลขานุการคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ksdaraka@kmitl.ac.th ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ และการวิจัยทางการศึกษา ศึกษารูปแบบสมรรถนะของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
135 นางสาวสมร ถือทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี tsamorn@bunga.pn.psu.ac.th ศศ.ม นโยบายและการวางแผนสังคม
136 นางทัศนีย์ ชื่นอุปการนันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 6 30 ปี -/หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 prkkc2@hotmail.com ปริญญาโท กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
137 นางทัศนีย์ ชื่นอุปการนันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 6 30 ปี -/หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 prkkc2@hotmail.com ปริญญาโท กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ The Development of Supporting Resources on the Web Instructions
138 นางลัคณา ศรีเจริญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับ 6 27 ปี 7 เดือน 2 วัน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น siranee999@gmail.com ปริญญาตรี การจัดการ - -
139 นางลัคณา ศรีเจริญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับ 6 27 ปี 7 เดือน 2 วัน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น siranee999@gmail.com ปริญญาตรี การจัดการ - -
140 นางทัศนีย์ ชื่นอุปการนันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 6 30 ปี -/หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 prkkc2@hotmail.com ปริญญาโท กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ The Development of Supporting Resources on the Web Instructions
141 นางสาวสุวคนธ์ ยี่สกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7 32 ปี หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000 ysuwakon@bunga.pn.psu.ac.th บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) ธุรกิจศึกษา ความพึงพอใจของบุคคลากรต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ ศึกษาศาสตร์ Satisfaction of Personnel towards Job Performance of Staffs in Secretarial Office, Faculty of Education, Prince of Songkla University
142 นางศันสนีย์ ไชยเพีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 sf.chaiphia@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
143 นางสาวรัชนิวัลย์ มูลสีละ นักวิชาการศึกษา 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น aod1215@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป
144 นางอุมาพร ประฏิมาประกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น pa_timaprakon@hotmail.com ปริญญาตรี การตลาด
145 นางราตรี ปั้นพินิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 27 ปี - คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 447 ถ. ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กท.ม. 10400 pyrps@mahidol.ac.th วท.ม. เวชนิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การ์ตูนสมุนไพร (จะทำวิจัย)
146 นายศรัญ สายประดับกุล หัวหน้างานงบประมาณ 1.4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี sarunups@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
147 นางสาวชามาพร สาริกานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ปี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ tuazab_ice@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
148 นายมนทนต์ ฟักเอม ครู(ผู้ช่วยสอน) 9 ปี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 commu39@hotmail.com ปริญญาโท ไฟฟ้า ความพึงพอใจการใช้งานห้องปฎิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาตร์ -
149 นายคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร chane54@hotmail.com ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
150 นางกนกทิพย์ มิตะถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 kmkanokt@kmitl.ac.th ปริญญาตรี
151 นางสาวมะลิ หาญปราณี บรรณารักษ์ 6 20 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ mallie_65@hotmail.com ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ
152 นางอุมาพร ปฏิมาประกร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 5 150 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 pa_timaprakon@hotmail.com ปริญญาตรี การตลาด
153 นางสาวรัชนิวัลย์ มูลสีละ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 7 150 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ปริญญาตรี
154 นางอุไร จุ้ยกำจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 หัวหน้างานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี raira_noy@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารงานทั่วไป
155 นางพลาพร สุขเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและประเมินผล 2 ปี งานวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี phung24336@hotmail.com ปริญญาตรี (บธ.บ) การเลขานุการ
156 นายศรัญ สายประดับกุล นักวิชาการศึกษา 2 หัวหน้างานงบประมาณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี sarunups@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์)
157 นางปฐมพร นิพัทธสัจก์ นกัวิชาการเงินและบัญชี 21 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pathomporn.n@psu.ac.th ปริญญาตรี การบัญชี
158 นางสาวสมศรี หลีวิจิตร นักวิชาการศึกษา 25 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ somsri.l@psu.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
159 นางสาวจารุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา นักวิชาการอุดมศึกษา 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ jarupan.w@psu.ac.th ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
160 นางสาวอุทุมพร ศรีโยม นักวิชาการศึกษา 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ utumporn.s@psu.ac.th ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161 นางสาวมะลิ หาญปราณี บรรณารักษ์ 6 20 ปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ mallie_65@hotmail.com ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ
162 นางสาวโศภิต พุ่มพวง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ 4 ภาควิขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 sopitp@hotmail.com ปริญญาตรี เคมี
163 นางจิระประภา เนียมปาน นักวิทยาศาสตร์ 6 26 - ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Jiraprapa.N@chula.ac.th ปริญญาตรี เคมี - -
164 นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 p_jaruspim@hotmail.com ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ไม่มี ไม่มี
165 นางธัญวรัตม์ กระจ่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 fongjank@hotmail.com ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณณฑิต (ภาษาอังกฤษ) การศึกษาระบบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเวชภัณฑ์ยาประจำปีงบประมาณ 2549
166 นางเพ็ญรดี ไชยคำมี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 penradee_9@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการ -
167 นางประภา ไชยมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง net2go_1@hotmail.com ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
168 นางสาววิภาดา ศุภรัฐปรีชา นักกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. renu@chiangmai.ac.th ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
169 นายสุชาติ สุวรรณทัศน์ ช่างไฟฟ้า6 (ชำนาญการ) 19 - ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 suchat.s@ku.ac.th วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มาตรวิทยา
170 นางสาวกาญจนา มั่งคำ นักวิชาการศึกษา 9 ปี - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร Kanjana6497@hotmail.com ปริญญาโท บริหารการศึกษา
171 นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง k_vexva@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - -
172 นางพวงพศ โฆสิตสมิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) 29 ปี ชำนาญการ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ffispp@ku.ac.th ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
173 นางพวงพิศ โฆสิตสมิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) 29 ปี ชำนาญการ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ffisppk@ku.ac.th ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
174 นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ทำหน้าที่หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 emomay555@hotmail.com ปริญญาโท รัฐศาสตร์
175 นางสาวประนอม หาญจริง นักวิชาการศึกษา 19 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม pranorm@psru.ac.th ศศ.ม. พัฒนาสังคม
176 นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน พนักงานบริหารทั่วไป 5 - กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม jwangpan@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -
177 นายพิเชษฐ เพียรเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ระดับ 8 20 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่และวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี noinoi.p@hotmail.com กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
178 นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย 6 หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290 khajornkiat@mju.ac.th วท.ม ชีววิทยา (แขนงนิเวศวิทยา) 1. ?ระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาบึก และการลดกลิ่นโคลนในเนื้อปลาบึก?
179 นางอภิญญา เสมอลาภ เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) 6 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 apinya.s@chula.ac.th ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การบัญชี - -
180 น.ส.ฉันทลักษณ์ คูหาสวรรค์เวช นักวิชาการศึกษา 12 ปี ไม่มี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 chantaluck@acc.chula.ac.th ปริญญาโท การอุดมศึกษา ไม่มี ไม่มี
181 นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ นักวิชาการ 4 ปี หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 sg_2512@hotmail.com ปริญญาโท (วทม.ธุรกิจเกษตร มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ธุรกิจเกษตร
182 นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 3 ปี - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ suchada.ko@psu.ac.th ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครุศาสตร์เทคโนโลยี - -
183 นางรัชนีกร ชุมนูรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 5 - กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง shiny540@hotmail.com รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานบุคคล,การจัดการสิ่งแวดล้อม - -
184 นางนภาพร ม่วงสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 8 25ปี เลขานุการคณะ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 phnmg@mahidol.ac.th บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารงานบุคคล ----------------- -------------------------
185 นางสาวเพ็ญศรี ชื่นชม นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ระดับ 8 15 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ice_wazabi@yahoo.com ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม
186 นายภิรมย์ พาบุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ระดับ 8 16 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ppb@kmutnb.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
187 นางสาวทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ นักวิชาการอุดมศึกษา 5 - หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 tatsanawan.k@psu.ac.th บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป - -
188 นางสาวปรารถนา เอนกปัญญากุล พยาบาล 7 หัวหน้าหน่วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร prathanaa@nu.ac.th วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แพทยศาสตรศึกษา การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่สอน Faculty Development Needs for Teaching Medical Students Naresuan University.
189 นางสาว วิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 5 เจ้าหน้าที่บริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ k_vexva@hotmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ - -
190 นางมุกดา ภูศรีฐาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 - คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 mukda_2511@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป - -
191 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ นักวิชาการศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น tharnnum@hotmail.com ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว
192 ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 25 อาจารย์ - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน - โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้ จ.ลำพูน nasai_1@nws.ac.th การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วมฯ A PROPOSED MODEL OF PARTICIPATIVE ADMINISTRATION IN BASIC EDUCATION INSTITUTION TRANSFERRED TO OFFICE OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION: A CASE STUDY OF TONGTINWITTAYAKOM SCHOOL, SUWANNAPOOM PROVINCE
193 นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 0.5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพ 10110 supawadeew@swu.ac.th ปริญญาตรี โฆษณา
194 นางทัศนีย์ พาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 24 ปี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 tassanee16@gmail.com ปริญญาโท (บธม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
195 นางประกายดาว วงษ์ทอง บุคลากร 17 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง dowprakai78@hotmail.com ปริญญาโท การวัดและประเมินผล ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Self-Development Needs of Personnel at the Building and Physical Plant Division,Office of the President, Ramkhamhaeng University
196 นายสนั่น อุ่นฐิติวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตร์
197 นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 14 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
198 นายวิชัย วงษ์ทอง นักวิชาการ ชำนาญการ 8 27 ปี กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 won_wichai@ru.ac.th ปริญญาโท กฏหมายมหาชน ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Job Satisfaction of Personnel at the Bang Na Campus,Ramkhamhaeng University
199 นางสาวกฤตยา ตันติวรสกุล พยาบาล 22 ไม่มี รพ. บ้านโป่ง 12 ถ. แสงชูโต อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110 runchida9@gmail.com ปริญญาโท การพยาบาล 1 Management of Care in Hospitalization Diabetic Patients 2006 Management of Care in Hospitalization Diabetic Patients 2006
200 นางอาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 25 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย sarporntip@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการ, แนะแนว, การศึกษานอกระบบ
201 นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง เจ้าหน้าที่วิจัย 3 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 kunkai2524@hotmail.com ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
202 นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 6 ปี - งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ konita1@hotmail.com ปริญญาตรี การเงิน
203 นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน นักบริหารงานทั่วไป 16 ปี เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 supreeya.oningnon@gmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
204 นายธีระวุฒิ ธีตรานนท์ นักวิชาการพัสดุ 10 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 teetranont@hotmail.com ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) เศรษฐศาสตร์
205 นายธีรพล คำแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 t2524ster@gmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตลาดสำหรับสถานบริการเพื่อสุขภาพ
206 นางสาวณิชาภัทร ฉายศรี อาจารย์ประจำ 20 เลขานุการสำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต nichapat851@hotmail.com ปริญญาโท การตลาด
207 นายนิซอยบูลดิน นิเงาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี sai_fu@yiu.ac.th ปริญญาตรี พัฒนาสังคม
208 นางอพันตรี พูลพุทธา พนักงานบริหารทั่วไป 4 - กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 oomsin_putta@hotmail.com การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา
209 นางกมลทิพย์ กมลวรเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 8 21 ปี ชำนาญการ 8 งานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Kamol_38@hotmail.com ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
210 นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ พนักงานบริหารทั่วไป 5 - กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม sirima_srisupap@hotmail.com ปริญญาโท ธุรกิจการเกษตร
211 นางวนิดา เลาหสุรโยธิน นักวิทยาศาสตร์ 6 17 ปี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. 10900 pangmee18@yahoo.com วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา
212 นางสาวชนิดาภา ดีสุข อาจารย์ประจำ 2 ปี อาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี jumbo.999@hotmail.com ปริญญาโท การบัญชี The Differences between the Principle of Accounting and the Provision of State Revenue Code in Calculating the Net Profit of Juristic Person.
213 นางสาวมาลีรัตน์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่บริหาร 2 ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง maleerat_n@hotmail.com ปริญญาโท เกษตรศาสตร์
214 นางรุ่งกานต์ วิชาลัย เจ้าหน้าที่บริหาร 5 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง dewburry007@hotmail.com ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร
215 นางสาวณัฐศิณีย์ บุญธรรม นักวิทยาศาสตร์ 7 ปี - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต. ท่าสุด อ.เมือง จ.เขียงราย 57100 nutsinee_12@hotmail.com ปริญญาโท ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - -
216 นางสาวยุภารัตน์ เครือวงษา นักวิทยาศาสตร์ 11 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 pyuda@hotmail.com ปริญญาตรี จุลชีววิทยา Yuparat K, Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P: Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from fermented foods.
217 นางสาววลิตพร จิโนทา นักวิชาการศึกษา 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง a_walit@hotmail.com ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
218 นางอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 8 (ชำนาญการ) 21 ปี ชำนาญการ / เลขานุการภาควิชา ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 fvetuba@ku.ac.th ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป - -
219 น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 10 เลขานุการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี paweena@sit.kmutt.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
220 นางสาววาสนา แสนโภคทรัพย์ นักวิชาการศึกษา 16 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม.10330 wasana@acc.chula.ac.th ปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตร์
221 นางวณิชชา เฉลิมวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 13 สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา wanitcha27@yahoo.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
222 นางสาวคุณภร บุญเทียมทัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ปี โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล kuna_oa@hotmail.com ปริญญาโท มานุษยวิทยา
223 นางสาววิชชุลดา คำอ้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 เดือน 15 วัน - สำนักงานสาขาวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ mymint_ttt@hotmail.com ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - -
224 นางสาวชัชนี กระบี่ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ปี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย chatchanee@acc.chula.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
225 นางรวินันท์ พระยาน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 15 หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 ravinan_com@hotmail.com MA. Public and Private Management
226 นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 27 หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ sirprayoon@hotmail.com รปม. บริหารทั่วไป
227 นางสาวราตรี ดาทอง นักวิชาการศึกษา 2 ปี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา dth_1980@hotmail.com ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษา - -
228 นางสาวสิรภัทร จันทะมงคล นักวิชาการศึกษา 2 ปี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา king_007th@hotmail.com ป.ตรี ธุรกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ - -
229 นางพวงพิศ อุดมนพวงศ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 8 ปี - งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 14 ถนนศรีอยุทธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 poungpit@hotmail.com ปริญญาตรี เลขานุการ
230 นางสายพิณ สิมสาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 ปี ไม่มี งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น nsaipi@kku.ac.th ปริญญาตรี การศึกษา กำลังดำเนินการจัดวิจัย
231 นายสุทัศน์ ขันเลข นักวิชาการศึกษา 18 งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ sutat-k@eng.cmu.ac.th ปริญญาโท วิจัยและสถิติ สาเหตุการลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. The reasons for drop-outs and failure to maintain student status of the undergraduate students at the Faculty of Engineering, CMU
232 นางศรีสมร คงวิทยา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 20 - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ srisamorn_mee@hotmail.com ปริญญาตรี เคมี EFFECT OF CARBON BLACK LOADING ON THE MECHANICAL PROPERTIES
233 นางธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ นักวิทยาศาสตร์ 15 - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fscitns@ku.ac.th ปริญญาตรี เคมี POLY(LACTIC ACID)/LIGNOCELLULOSIC FILLER FROM RICE STRAW BIOCOMPOSITES
234 น.ส.คชาพร ปัญญานะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fscikpp@ku.ac.th ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - -
235 นายพินิจ ประจันตวนิช นักบริหารทั่วไป 15 ปี เลขานุการคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี pinit.pra@kmutt.ac.th ปริญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.อ.ม.)
236 นางศรินทิพย์ งามถิ่น นักวิชาการพัสดุ (หัวหน้าหน่วยพัสดุ) 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม sarinthipn@kmutnb.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
237 นางสาวศุภาพิชญ์ โชติโก นักบริหารทั่วไป 4 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี supapit.chot@kmutt.ac.th ปริญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.อ.ม.)
238 นางสาววิระดา ประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ปี - สำนักเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก t_wirada@hotmail.com ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ - -
239 นางสาววันทนี ทองสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 ปี 180/4 คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 wan_thong2000@hotamil.com ปริญญาตรี
240 นางสาวภิญญดา พูเจริญสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ปี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ leechin_aum@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป - -
241 นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 ปี 180/4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 hey_tang@hotmail.com ปริญญาตรี
242 นายชาคริต แดงใหญ่ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 3 ปี 180/4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 dangyai@hotmail.com ปริญญาตรี
243 นายศิวดล เพ็งจรัส เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 3 ปี 180/4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 bas_neo@hotmail.com ปริญญาตรี
244 นายทวีพร ณ พิบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ปี 180/4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 napibul_jane@hotmail.com ปริญญาตรี
245 นางอรญา เพ็ชรอุไร นักบริหารงานทั่วไป 13 ปี เลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี chompoo2517@hotmail.com ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
246 นางกิ่งแก้ว ผลตระกูล นักบริการการศึกษา 32 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี okinagul@hotmail.com ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
247 นายคมสัน รีตานนท์ นักคอมพิวเตอร์ 2 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี khomsan.ree@kmutt.ac.th ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์
248 นางอรวรรณ ฤกษ์เกษตร นักบริหารงานบุคคล 49 - สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม.10140 orawan.ler@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารการจัดการ -
249 น.ส.ศิริลักษณ์ เทพา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี siriluck.tap@kmutt.ac.th ป.โท บริหารธุรกิจ
250 นางสุปราณี พานิชนอก พนักงานช่วยบริหาร 14 - สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 mark_1428@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารการจัดการ - -
251 ว่าที่ร้อยตรีธัชพล ภัทรจริยา นักประชาสัมพันธ์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา bunron2@hotmail.com ศศบ. ประยุกต์ศิลป์
252 นางวันดี ศรีสำราญ พนักงานช่วยบริหาร 14 ปี เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี wandee.sri@kmutt.ac.th ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
253 นางพนารัตน์ ธนาวิรัตนานิจ นักบริหารการเงิน 16 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การบัญชี - -
254 นางสาวซามีเราะห์ หะยีมะสาอิ นักวิชาการอุดมศึกษา 1.7 - 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 sameerah-h@bunga.pn.psu.ac.th M.Sc Research Methodology - -
255 นางณัฐพร อิ่มอุไร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 - สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จ.ปัตานี 94000 inattapo@bunga.pn.psu.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิจัยประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ An Evaluation of the Bachelor of Arts Program in Social Development Curriculum
256 นางสมศรี บินรามัน นักบริหารงานทั่วไป 15 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี somsri.bin@kmutt.ac.th บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการทั่วไป การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อระบบสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ฯ Study of Entrepreneurs' Attitude Toward Co-operative Education, Department of Printing and Packaging Technology, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi.
257 นายอัญชนะ กิจสัมพันธ์ นักโสตทัศนูปกรณ์ 1 ปี - สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี unchana.kit@kmutt.ac.th ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา - -
258 นางสาววรรณี รัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา 32 นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 vannee_rattanapant@hotmail.com ปริญญาโท ไทยศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฯ The Ralationship between Quality of Working life and Organizational Commitment of Supportiong Staff in Ramkhanhaneng University.
259 นายนรากร พลหาญ นักวิจัย 1 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม yoesang@hotmail.com รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม -
260 นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ ช่างเทคนิค 3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ shatter-99@hotmail.com ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
261 นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ 5ปี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ aieumrum@hotmail.com ปริญญาตรี เคมี
262 นางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี พนักงานประจำสำนักงาน 3 ปี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ nontawasee@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรฯ
263 นางสาวสุมนา ปาธะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 - 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120 sumana.p@rmutk.ac.th ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - -
264 นางสาวจีรภา ดามัง นักวิชาการวิจัย 2 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 d-pupa@hotmail.com ปริญญาโท วิจัยท้องถิ่นและพัฒนาสังคม
265 นางรัศมี ทองเกิด บุคลากร 8 ฝายบริหารงานบุคคล งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ratsame_001@hotmail.com ปริญญาตรี กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณิตศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิจัยการศึกษา
266 นางลำพึง บัวจันอัฐ บรรณารักษ์ 11 ปี รองหัวหน้าฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 peung_max@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา
267 นางสาวนิชาภา ปัญจมาวัฒนา นักบริการการศึกษา 7 ส่วนทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี nichapa.pan@kmutt.ac.th ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มธ.
268 นางสาวยุภารัตน์ เครือวงษา นักวิทยาศาสตร์ 12 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 pyuda@hotmail.com ปริญญาตรี จุลชีววิทยา
269 นางสาวปัทมเกสร์ ราชธานี นักวิชาการศึกษา 2 เดือน งานวิจัยและพัฒนา มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 mangpong.n@hotmail.com ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป
270 นางรจนา อุดมรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ rotjana@mju.ac.th ปริญญาโท รัฐประสาสนศาสตร์ ประสิทธิภาพนักศึกษาที่มาจากระบบ Admission และระบบโควตาของนักศึกษาของภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2545-2546
271 นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1.7 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kridsu@kku.ac.th เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เชิงปริมาณ
272 นางพัทริยา ศุภอุดร นักวิชาการศึกษา 8 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร oaspys@csc.ku.ac.th ปริญญาตรี สถิติประยุกต์
273 นางสาวเปรมวดี โกมลตรี นักวิชาการอุดมศึกษา 4 - ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ. ปัตตานี kporprem@hotmail.com วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย ปัจจัยสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Factors Related to Academic Achievement of Undergraduate Students with Low Achievement in the Faculty of Education,Prince of Songkla University, Pattani Campus
274 นางสาวอริสสา สะอาดนัก ผู้ช่วยสอน 5 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี arislink@gmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การประกอบการ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในฝ่ายสารสนเทศของคณะวิชาภายในศิลปากร เพชรบุรี Operational Risk Management of Information Technology Affairs of Faculties at Silpakorn University Phetchaburi IT Campus
275 นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ บรรณารักษ์ ระดับ 7 12 หัวหน้าศูนย์อินโดนีเซีย (บรรณารักษ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 jounjoue@gmail.com ปริญญาโท บรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
276 นายบุญรอด ชาติยานนท์ นักวิทยาศาสตร์ 18 - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ boonrod@swu.ac.th ปริญญาโท พืชสวน ผลทางอัลลีโลพาทีของต้นแก้ว Allelopathic Effect of Murraya paniculata ( L.) Jack
277 นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 - มอ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี rln_2@hotmail.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - -
278 นางสาววันเพ็ญ หวังแอ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 yami_lah@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ
279 นางสาวจีรามร หัสเนตร เจ้าหน้าที่วิจัย 16 ปี - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช jeelamol@hotmail.com ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา - -
280 นายสาโรจน์ แก้วประสม เจ้าหน้าที่บริหาร 12 ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย sarojkaewprasom1@hotmail.com ปริญญาโท MBA
281 นายสวโรจน์ บ่อทอง นักวิชาการศึกษา 8 - ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 phop58@hotmail.com ปริญญาตรี พลศึกษา - -
282 นางวาสนา ธรรมพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ wasanacmu@hotmail.com ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
283 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น benjai@kku.ac.th ปริญญาโท MBA
284 นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย นักวิทยาศาสตร์ 10 - ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 narongsak_p@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคู่มือการเดินทางไปราชการในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Development of Instruction E-book for official travel of academic staff
285 นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ 5 - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 supapan_jai@hotmail.com ปริญญาตรี ชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารคาเฟอีนในชาเขียวพร้อมดื่ม -
286 นางจันทิรา สุทธายุทธกุล พนักงานปฏิบัติงาน 13 สำนักงานสำนัก สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ chanthira68@hotmail.com ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
287 นางสาววราภรณ์ พยัตตพงษ์ นักวิชาการศึกษา 4 ปี - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ngorbright@yahoo.com การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว 1. ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2547-2548
288 นางสาวสุดารัตน์ ศรีชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ doraemon_da24@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ - -
289 น.สวรรณภา คุ้มจินดา นักวิทยาศาสตร์ 8 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี vannapa.khu@kmutt.ac.th วทบ. เคมีวิเคราะห์
290 นางสาวปัทมล สามสี นักวิชาการศึกษา 11 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 putthamon_ss@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
291 นางสาวพัฒน์ศิกานต์ ศรีโกตะเพชร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 patsikarn109@hotmail.com ปริญญาตรี ประมง - -
292 นางอารี ทองทุ่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 15 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก thirdb44@hotmail.com ปริญญาตรี ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม - -
293 นายไพศาล พันะมิตร หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดบัณฑิตศึกษา 14 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 papantha@hotmail.com บธ.ม. การจัดการ
294 Dr.Shanana Rodsoodthi Director 23 Instructor Bangkok University shanana.r@bu.ac.th Doctoral of Science Environmental Technology Management - -
295 นางสาวธนนันท์ เนรมิตอนันตกุล พนักงานบริหารทั่วไป 14 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม nvinda@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา
296 ดร.ฐานุตรา รัฐธีร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 20 ปี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 fsciawc@ku.ac.th ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสอดแทรกจริยธรรมในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ในทัศนะของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Insertion of Ethics into Course Specifications of the Faculty of Science in Kasetsart University Students'Opinions
297 นางสาวจิราพรรณ งามเลิศ หัวหน้างานธุรการ 3 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร iamjiraphan@hotmail.com นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์
298 นางโสภาพรรณ พุทธพิทักษ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 16 ปี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง kaisopa@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การยอมรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักเชียงดาของผู้บริโภค Consumer Acceptance of Chiangda Supplementary Food
299 นายพิบูรณ์ เหง้าณี นักวิทยาศาสตร์ 3 ปี หน่วยวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น pibong@kku.ac.th ปริญญาตรี จุลชีววิทยา ผลของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการต้านเชื้อราแคนดิดา ดูบินเนียนซิส Effect of lemongrass oil on Candida dubliniensis
300 นางนันทา ตะวันเย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 22 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 fscintt@ku.ac.th ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
301 นายบรรจง เชื้อเมืองพาน นักวิทยาศาสตร์ 2 ปี หน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 BUNCHONG@KKU.AC.TH ป.โท ชีวเคมี Proximate analysis and lipid classes of THONGLAI CRICKET (Acheta domesticus L.)
302 นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม jwangpan_plan@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
303 นายกรุณา อยู่ประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล natoys2002@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
304 นางมาริสา การีโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18ปี ไม่มี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 149 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพ ฯ marisa.g@rmutk.ac.th ปริญญาตรี การบริหารงานบุคคล ไม่มี ไม่มี
305 น.ส.ปุณณภา ระวานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 ปี ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล punnapar@hotmail.com ค.บ. คหกรรมศาสตร์
306 นางสาวสุกัญญา สุพัฒนะพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ 7 - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ssukana@kku.ac.th ปริญญาโท เภสัชภัณฑ์
307 นายพงศ์กริช บุตรดี วิศวกร 25ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ กทม.10800 srimok-53@hotmail.com ป.ตรี (คอ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
308 นายจักรพันธุ์ อินทะใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 7 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล jukhapun@hotmail.com
309 นายพลภัทร มันยานนท์ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลคอมพิวเตอร์ 15 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
310 นายจิรวัฒน์ สุดสวาท เจ้าหน้าที่ 2 ปี - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300 jirawat_053@hotmail.com วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ - -
311 นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมเจริญพรผล เจ้าหน้าที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา u.saowalak@hotmail.com ปริญญาตรี
312 นางสาวบุบผา นิ่มนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี phapoon@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์
313 นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา jang2804@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
314 นางสาวทิวา ศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา saksri_@hotmail.com ครุศาสตรบัณฑิต เคมี - -
315 นส.วิไลพร ธรรมตา พนักงานปฏิบัติงาน 21 หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ vilaiporn.t@cmu.ac.th ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ศักยภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2544-2546
316 นายเทอดศักดิ์ ไชยเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถเลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ therdsak.c@cmu.ac.th ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
317 นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย cherd_chai@hotmail.com วิทยาการสารสนเทศบัญฑิต สารสนเทศศึกษา
318 นายสุวรรณ พรหมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ป.ตรี การจัดการทั่วไป
319 นายเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ 14 - ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 thepit@kku.ac.th วท.ม เทคโนโลยีชีวภาพ
320 นายเดชา ผิวผ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 daycy_cs411@hotmail.com วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ - -
321 นางสาวหทัยชนก งามอินทร์ นักวิชาการศึกษา 3 - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 hatai_cs@hotmail.com วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ - -
322 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา 3 - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 jok_error@hotmail.com วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ - -
323 นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา 3 - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 AkeInta28@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - -
324 นางสาวสินจัย ลาพ้น นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - 85 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ Sinjai_a@hotmail.com ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
325 นางสาวพัทนี เจริญทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 phattanee_poo1234@hotmail.com ปริญญาตรี การบัญชี
326 นางละอองดาว เพชรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 ปี - 85 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190 laonggao44@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป - -
327 นางฉัตรกมล อินทยุง นักวิชาการ 22 หัวหน้างานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
328 น.ส.อรวรรณ มิถุนดี นักวิชาการ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัย bowbowing747@hotmail.com ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
329 นางสาวโอปอล์ ลาวัลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ o_por23@hotmail.com ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
330 นายอาริต นาควิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ mai_arit@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
331 นางสาวธนพร ดีศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ bdeesiri@hotmail.com ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหญิง
332 นางสาวมยุรี กันยาเลิศ นักวิชาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 mayuree0625@hotmail.com วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี
333 นางสาววิลาวรรณ อรุณเชิดสกุล นักวิชาการศึกษา 1 ปี 9 เดือน คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Akiko_anorad@hotmail.com บธบ. บริหารธุรกิจ
334 นางสาวเพ็ชรินทร์ แพเรือง นักวิทยาศาสตร์ 18 25/25 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม pee_jang@hotmail.com ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
335 นางสาวมาลัย ไกรทอง พนักงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล mamkt2009@hotmail.com
336 นายอังคาร คุ้มชู ช่างเทคนิค 3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลย์สงคราม แขวงวงสว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 day_aung@hotmail.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
337 นายสุรัตน์ สุกรรณะ ช่างเทคนิค 21 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 suratsu@kmutnb.ac.th ปริญญาโท วิศวกรรมโทรคมนาคม
338 นางสุภาพร เรืองจันทร์ น้กวิชาการศึกษา 10 หัวหน้างานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
339 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ jinapa_mju@hotmail.com ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง
340 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ปี 2 เดือน นักวิชาการงานแนะแนวการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ning.nil@hotmail.com ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม
341 นางนงค์เยาว์ บัวทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 19 ปี 8 เดือน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ nongpk1@hotmail.com ระดับปริญญาตรี บธ.บ วิทยาการจัดการ
342 นางสาวจีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สายสนับสนุนระดับปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี nong_poopey@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
343 นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ นักวิจัย 5 - ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fagipnt@ku.ac.th ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ structural investigation of trichomes and stomata of Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng
344 นายกิตติชัย ตันสิน นักวิทยาศาสตร์ 5 เดือน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fandsolk@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ
345 นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ 5 ปี ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี naikaset_11@hotmail.com ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
346 นางวริชาวรรณ คำมุลตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต. เมืองศรีไคร อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190 wari_k@hotmail.com ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
347 นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 17 - สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี jnun_narak@hotmail.com ปริญญาตรี บริหารการศึกษา - -
348 นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ amphawan40@hotmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
349 นางเพชรรินทร์ สีตะระโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ noinun_8@hotmail.com ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ระบบศูนย์ฐานข้อมูลราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
350 นางสาววราภรณ์ ใจขันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก nan_nan_nn@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
351 นางทัศนาวลัย พงษ์ยืน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 23 ไม่มี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 202 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 ann.tassana@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
352 นางนิชกานต์ ทันวัน บุคลากร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ tunwan_2@hotmail.com ปริญญาโท รัฐศาสตรื
353 นางพรรัตน์ สุจินพรัหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ yak2009@windowslive.com ปริญญาโท รัฐศาสตร์
354 นางกชวิภา เพชรใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ rin.kp@windowslive.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
355 นางฉัตรกมล อินทยุง นักวิชาการศึึกษา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ j.03srru@gmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ในจังหวัดสุรินทร์
356 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 12 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ junthaklay@hotmail.com ปริญญาโท รัฐศาสตร์
357 นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ onna999@hotmail.com ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
358 นายเชษฐา โพธิ์ประทับ น.วิเคราะห์นโยบาลและแผน 25 -ไม่มี สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น chebho@kku.ac.th ปริญญาโท การบริหารการศึกษา -ไม่มี -ไม่มี
359 นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ปี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ sant_jedi@hotmail.com ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
360 นางสาวจิดาภา ชื่นสงวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 - มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ rainysappy@hotmail.com ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
361 นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ นักเอกสารสนเทศ 14 ปี หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ benjarat@mju.ac.th ปริญญาตรี บริหารธุรกิจเกษตร
362 นางประนอม แสงโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 25 ปี เลขานุการภาควิชาคณิตสาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 prasan1@kku.ac.th ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ
363 นางอุราวรรณ ดีโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 ปี เลขานุการภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น urawan09@gmail.com ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรสหกรณ์
364 น.ส.เสวิตา บุญเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา sewita@buu.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
365 นายเดชา บุ่งอุทุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ksu355@gmail.com ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
366 นางศิริวรรณ กาหลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 17 รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 siriwandakalong@gmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
367 นางสาววิลาวรรณ อรุณเชิดสกุล นักวิชาการศึกษา 2 ปี มรภ.สวนสุนันทา akiko_anorad@hotmail.com ปริญญาตรี การตลาด
368 นายสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 19 ปี ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจิกดู่วิทยา ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ sumat282503@hotmail.com ปริญญาโท บริหารการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป้นสำคัญโดยใช้โครงงาน
369 นางสาวสายบัว นนท์ศิลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 ปี หัวหน้าสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 saibua_non@hotmail.com กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
370 นางศิริวรรณ กาหลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 ชำนาญการ/รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000 siriwandakalong@gmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการ
371 นายนครนพ จำปางาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 31 หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 nakjam@kku.ac.th ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง - -
372 นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ เจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป 2 ปี 8 เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เลขที่60 หมู่ 3 ต.หัตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศีรอยุธยา 13000 ปริญญาตรี
373 นางสาวพัชร์ณัฏฐ์ วชิรพันธ์สถิต พนักงานปฏิบัติงาน 5 ปี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 kwannaja@gmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
374 นายไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการ 7 เลขานุการคณะ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ pitool_@hotmail.com ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
375 นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 26 หัวหน้างานพัสดุ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี psunanta@bunga.pn.psu.ac.th ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
376 นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา phen18@hotmail.com ปริญญาโท
377 นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 รักษาการหัวกลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 pethpark@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการ (ทั่วไป)
378 นายนรินทร์ ใจบุญ เจ้าหน้าที่บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง narin_p10@hotmail.com ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
379 นางสาวดาริกา สุวรรณมงคล ผู้ชาวยนักวิจัย 1 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร Dariextension@gmail.com ปริญญาตรี ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
380 นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 - อดีต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 ปี ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ปี 5 เดือน phariwat@hotmail.com ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการทำงานตามสภาพจริง...(อยู่ระหว่างดำเนินการขอทุน) A Comparative Study of Actual Working Conditions Influencing the Career Path - Case Study of General Administrative Office of Ubon Ratchathani University
381 ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ อาจารย์ 34 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ thoedtida.t@gmail.com
382 นางคุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง นักวิทยาศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา khuruwan@gmail.com ปริญญาโท ชีวเคมี
383 นายสายชล บัวจันทร์ ช่างเทคนิค 11 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล egsbc@mahidol.ac.th ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหการ
384 นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษา 31 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา wrp_kk@hotmail.com ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
385 นายธนัย เนียมกุญชร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการ 10 หัวหน้างานสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ plan@uru.ac.th กศ.ม. , รปม. การศึกษามหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ฯ(วิจัยสถาบัน)
386 นางสาวพลับพลึง เครือมิ่งมงคล นักวิชาการศึกษา 2 หัวหน้างานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก plap00@hotmail.com ปริญญาตรี เคมีวิเคราะห์ - -
387 นายศักดิ์ดา สมแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 sakdasomsaen77@hotmail.com ปริญญาตรี การตลาด
388 นางจินตนา กนกปราน นักวิชาการศึกษา 30 เชี่ยวชาญ สำนกวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น jingan@kku.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา การนำกรอบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การจัดการเรียนการสอนฯ How to Appley KKU's Graduate Qualifications Framework to Curriculum Management of General Education Subjects
389 น.ส.ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร นักวิจัย 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 srisuda.kla@mahidol.ac.th ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
390 นางดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ) 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะหรือรักษาการผู้อำนวยการส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. ปัจจุบัน สังกัด สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม.10520 ksdaraka@kmitl.ac.th ปริญญาโท สาขาวิจัยทางการศึกษา และ การบริหารจัดการภาครัฐ 3 เรื่อง ใส่ชื่อเรื่องความยาวเกินกำหนด
391 นางสาวอัจฉรา บริรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 borirak1820@hotmail.com ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ - -
392 นางวันเพ็ญ สืบสาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13 - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 pensueb@sut.ac.th บธ.บ. การบัญชี
393 นางสาวบัวเรือง มั่งใหม่ พยาบาล 29 ปี ไม่มี ธนาคารเลือด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ bmungmai@mail.med.cmu.ac.th ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ ชั้น 1 ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ในผู้บริจาคโลหิต Adverse reaction in donors
394 นายพรณารายณ์ สีหะวงษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติงาน (ปฏิบัติืหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา) 5 - คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ khon_ubon1@hotmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
395 นางสาวทิพวรรณ จันทสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 3 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ๑๐๓ หมู่ ๓ บ้านกุดข้าวปุ่น ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐ n.y007@hotmail.com ป.โท การวิจัยการศึกษา
396 นางสาวเอี่ยมฤทธิ์ รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ปี กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี eaimrit2006@hotmail.com ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
397 นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 18 ปี หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราบุรี 70150 hathairat_pu@hotmail.com ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี
398 นางสาววิมลรัตน์ พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา wimonrat@tsu.ac.th ป.ตรี - - -
399 นางรัชดาภรณ์ จักรวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา yoyae38yoyae@hotmail.com ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์, ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป
400 นางพิมพ์พิศา ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา p.maneerat@hotmail.com ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
401 นางคุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง นักวิทยาศาสตร์ 5 - มหาวิทยาลัยพะเยา gam-bum@hotmail.com ปริญญาโท ชีวเคมี
402 นางนุชนารถ คงหมื่นไวย นักวิชาการศึกษา ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากกร็ด จ.นนทบุรี 11120 noot_9149@hotmail.com ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์
403 นางจุฑามาศ ข่มแก้ว นักวิชาการ 13 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ jutamat_rung@hotmail.com ปริญญาตรี / ปริญญาโท ปริญญาตรี การศึกษา กับ บัญชี / ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
404 นายธนพนธ์ คำเที่ยง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 ปี - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ph_521473341@hotmail.com วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม Factors affecting dietary supplements of Students of the School of Health Sciences , Chiangrai rajabhat University
405 นางนงคราญ วังมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ปี - มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 kran_nava@hotmail.com ปริญญาตรี
406 นางนงคราญ วังมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ปี - มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 kran_nava@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป - -
407 นางสาวพรรณปพร โภคัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี kunao_ao@hotmail.com ป.โท การจัดการทั่วไป การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
408 นายทองไส ช่วยชู นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Thongsaic@yahoo.com ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
409 นายดนุนันท์ คำปัน พนักงานปฏิบัติงาน 24 ปี ไม่มี หน่วยประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 danunan@hotmail.com ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา - -
410 นายฉัตรพงษ์ มาชอบ นักวิชาการศึกษา 3 - สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ golfkok_29@hotmail.com วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
411 ดร.เมธา สุธีรโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 27 ปี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน msu_rmuti@hotmail.com ปร.ด. (การจัดการ) การจัดการ การสร้างการประกอบการที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย Building Sustainable Entrepreneurship of SMEs in Thailand
412 นายอภิชาติ สิงห์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สองปี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา apichart_16@hotmail.com ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ
413 นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม sukonkan@live.psru.ac.th
414 นายณัฐพงศ์ บุตรธนู จนท.ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 ม.ราชภัฏอุดรธานี n.bootthanu@gmail.com อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
415 นางอโนชา ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 29 ปี - สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 anochaya@gmail.com ปริญญาโท พัฒนาสังคม - -
416 นางสาวอานันทพร นิลสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป QA 3 - คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 anantaporn2.esu@gmail.com กำลังศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา - -
417 นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์ บุคลากร 10 - กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ nattapas@swu.ac.th ปริญญาโท วิจัยและสถิติทางการศึกษา
418 นายรัตนพงศ์ ยี่หวั่นจ่าย นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 15 หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล rattanapong.yee@mahidol.ac.th ปริญญาโท (วท.ม.) การบริหารเทคโนโลยี การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศทางทันตกรรมของทันตบุคลากร A Study of User Acceptance Factors of Dental Informatics System Case Study: Faculty of Dentistry, Mahidol University.
419 นางสาวศิริพร ศิริมานะกุล นักวิชาการ 7 ปี - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 sishop99@hotmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - -
420 นางสาวลดาวัลย์ คันธจันทน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 22 ปี หัวหน้าหน่วยประสานงานสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ladawan11@hotmail.com ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
421 นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 14 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร nuchjaree_ning@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (แขนงการบัญชี)
422 นายบุญมี พูลภาพ นายช่างเทคนิค 47 ภาควิชาวิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 boonmee.poo@kmutt.ac.th ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า การแก้ฮาร์มอนิกและปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ HarmonicImprovement andPowerFactor Correction forPersonal Computer Based on Switching Rectifier
423 นางอรวรรณ ยวนทอง เจ้าหน้าที่บริหาร(ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง kageorawan@gmail.com ปริญญาตรี การบัญชี
424 นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 184 ม.7 ถ. มิตรภาพ-หนองปลิง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 maipluem19@gmail.com วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ครุศาสตร์เกษตร
425 น.ส.สุกัญญา กล้าขยัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ archsyk@ku.ac.th ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การศึกษาความยินดีที่จะจ่ายของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มช. เมื่อเป็นม.ในกำกับรัฐ
426 นางสาวพัชรี ท้วมใจดี ผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 21 ปี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก patchreet@gmail.com ปริญญาโท บริหารการศึกษา ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
427 นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ นักวิทยาศาสตร์ 12 ปี - มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องปฏิบัติการเคมี ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 supitcha_noikam@hotmail.com วท.บ. (เคมี) เคมี - -
428 นายศักดิ์ชาย พุทธก้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอย 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 olesak@hotmail.com ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ - -
429 นางนันทวรรณ จินากุล นักวิทยาศาสตร์ 16 ปี - คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 tikjune@hotmail.com ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
430 นางสาวนิชาภา ปัญจมาวัฒนา นักบริการการศึกษา 10 ปี ส่วนทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี nichapa.pan@kmutt.ac.th ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
431 นายสยามรัฐ คงทอง นักวิชาการศึกษา 10 ปี หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ksiamrat@engr.tu.ac.th ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา
432 นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา 15 ปี หัวหน้างานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย pongpan@rmutl.ac.th ปริญญาโท บริหารธุุรกิจ การประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ์Assessing Satisfaction with Advisors of Rajamangala University of Technology Lanna
433 นางสาวกรรณิกา ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 ปี - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี kannika@sut.ac.th ปริญญาตรี สารสนเทศสำนักงาน
434 นางพัชรี คำวงศ์ษา นักบริหารงานทั่วไป 26 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 49 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 patcharee.sae@kmutt.ac.th ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
435 นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา 16 นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 pongpan@rmutl.ac.th ป.โท (MBA) MBA การประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Assessing Satisfaction with Advisors of Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai
436 นายชำนาญ อินทสโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ chumnan.i@psu.ac.th
437 นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ นักวิชาการศึกษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท หมู่7-8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
438 นางณัชนันย์ ฉายะพงษ์ นักวิชาการศึกษา 10 หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 744 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถ.สุรนารายณื ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา nut_jaro59@hotmail.com บธ.บ.ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ภาพลักษณ์องค์กรด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
439 นางสาวนิชาภา ปัญจมาวัฒนา นักบริการการศึกษา 10 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี nichapa.pan@kmutt.ac.th ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
440 นางสาวสุพรรษา ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6 รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ phasuk2522@hotmail.com ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
441 นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ นักวิทยาศาสตร์ 4 ปี - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา waw_rattikan@hotmail.com ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
442 นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการ 7 ปฏิบัติการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 john_thaksin@hotmail.com ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ - -
443 น.ส.พราวรวี แสงพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 - หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 prowrawee.sae@mahidol.ac.th ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง
444 นางสาวิตรี ขาวสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 - กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 saw3290@gmail.com ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ - -
445 นางไอลดา พหลทัพ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62/1 ถนนเกษตรสมบูุรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ sunton2020@hotmail.Com ปริญญาตรี การบัญช่ี
446 นางธรินธร จันทร์บรรจง บุคลากร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 plathong_famui@hotmail.com ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
447 นางกุสุมา ถาวร เจ้าหน้าที่ประจำ 0.10 - สำนักงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20140 kusuma_8888@hotmail.com สังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและมหาบัณพิต
448 นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร phen18@hotmail.com ปริญญาโท สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
449 นางสิตา เทียนหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 yao-bee@hotmail.com ปริญญาโท บริหารการศึกษา
450 นายชาญณรงค์ คงทน นักวิชาการ 2 - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 jom_ko@hotmail.com วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพและก้อนจุลินทรีย์ในการฟื้นฟูสภาพน้ำ The Efficiency of Boi-fermented Juice and Microbial Mass for Water Recovery.
451 นางพิมพ์จรัส บุญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 27 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 nupim17@gmail.com บธ.บ สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ การส่งเสริมการรับรู้คุณค่าในตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าผ่านเกมออนไลน์ Promotion Self-esteem in Older adults with Depression through the Game
452 นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 18 ปี รองหัวหน้างานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช khwan_thungsong@hotmail.com บธ.ม. บริหารธุรกิจ
453 นายธานินทร์ เงินถาวร นักวิชาการ 6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 tanin.tsu@gmail.com ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
454 นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย นักวิชาการศึกษา 6 ปี สำนักงานเลขานุการคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 kmt_noonie@hotmail.com ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์
455 นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 nujirachaya@gmail.com ปริญญาตรี ออกแบบ
456 นายสมชาย ยอดสง่า เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ 10 ภาควิชาทันตพยาธิวทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 yodsanga21@yahoo.co.th ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
457 นางสาวนวภรณ์ ปลากัดทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี unun_nut@hotmail.com ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
458 นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี pooh_doreame@hotmail.com
459 นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 21 ปี หัวหน้ากลุ่มงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 pakukkai@gmail.com บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ
460 นางกนกอร มุกดาลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 ปี - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร kanokonb@nu.ac.th ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - -
461 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี mscpim.sek@gmail.com ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
462 นางสาวรุจิระ เครือฟั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ปี - มหาวิทยาลัยนเรศวร plerujirak@gamil.com ปริญญาตรี การศึกษา
463 นางประพิมพ์ ตันสุวรรณรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 25 ชำนาญการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต candy1373@gmail.com ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี
464 นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ gaw_gaw_pn@hotmail.com ป.ตรี เทคนิคการพิมพ์
465 นางพิรชา หว่างกลาง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 19 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Pnnn_w@hotmail.com ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรป่าไม้
466 นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19 - สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ns@sut.ac.th ปริญญาตรี การจัดการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ
467 นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(บัณฑิตศึกษ) 2 ปี - กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 jump-jp@hotmail.com ปริญญาโท ธุรกิจการเกษตร
468 นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 ไม่มี สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 poonsoub@gmail.com ปริญญาโท เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม ความต้องการบัณฑิตปริญญาตรีด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร Needs for Undergraduates in Agricultural Technology and Food Safety Management Program
469 นางศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์ อาจารย์ 1 ปี - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา mduk741@hotmail.com ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน - -
470 นางาสาวธัญญพัทธ์ ลีลาเสถียรกุล ครู 2 ปี
471 นางสาวประภาศรี เชิดชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง plai_2531@hotmail.com ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม - -
472 นางสาวจารุวรรณ พากเพียร นักวิชาการศึกษา 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 jaruwan_p26@hotmail.com ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
473 นายศักดิ์ดา สมแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ปี -/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร sakdasomsaen77@gmail.com บธ.บ การตลาด - -
474 นายครรชิต เงินคำคง นักวิทยาศาสตร์ 15 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ kunchit2516@rmutl.ac.th วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตด้วยจุลสาหร่าย Spirulina sp.
475 นายธีรวัฒน์ พูลผล พนักงานมหาวิทยาลัย 3 นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช teerawat.pool@msn.com ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
476 นายณัฏฐพัชร มณีโรจน์ นักวิชาการศึกษา 4 ชำนาญการ (อยู่ระหว่างการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง) สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 manirochana@gmail.com บธ.บ. (การจัดการ), วท.ม. (การวิจัย และสถิติฯ) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา), ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)
477 นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ 6 หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 9500 nujirachaya@gmail.com ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
478 นายสุทัศน์ ขันเลข นักวิชาการศึกษา 22 หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ sutatku@hotmail.com ป.โท การวิจัยและสถิติ การพัฒนาระบบประมาณการจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่คณะเปิดสอน ฯ Estimate System Development of Expected Student Number of the Faculty Enrollment, a Case Study in the Engineering Faculty, Chiang Mai University
479 นายเข้มนที ศรีสุขล้อม หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 9 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 kaem4_th@hotmail.com ปริญญาตรี จิตวิทยาการแนะแนว - -
480 นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา 4 ปี - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ammy2fun@hotmail.com ศิลปศาสตร์บัณฑิต การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Participation of Students Activities of College of Politics and Governance Mahasarakham University
481 นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ นักวิชาการศึกษา 26 ปี ไม่มี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง maw.maree.23@gmail.com ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
482 นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น patspr@kku.ac.th ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน The Study of the Personnel Development Requirement and the Guidelines for the Personnel Potential Development, Office of General Education, Khon Kaen University.
483 นางสุภาพร ซื่อสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 22 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ aew_supa@hotmail.com ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
484 นางกุนวดี สุขเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 kwanpun2011@gmail.com บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
485 นางชมพูนุท คงรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ุ6 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 chomphunut_2527@hotmail.co.th บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
486 นางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ พนักงานปฏิบัติงาน (พัสดุ) 19 - หน่วยพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ tubtim.w@cmu.ac.th ปริญญาโท การเมืองและการปกครอง - -
487 นางสาวฐิตารีย์ ตั้งอำไพสกุล บุคลากร 11 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา thita.2514@gmail.com ปริญญาโท การจัดการทั่วไป
488 นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ นักวิชาการ 10 ปี นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 sg_2512@hotmail.com ปริญญาโท วทม.ธุรกิจเกษตร
489 นายชัยยุทธ มณีฉาย นักวิชาการ 10 ไม่มี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 mchaiyut@hotmail.com วทม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
490 นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร นักวิชาการ 9 - ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 sutassanee_tim@hotmaill.com วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ - -
491 นางโสภิน วัฒนเมธาวี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 15 นายทะเบียน 222 หมู่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต. บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 sopin_jern@hotmail.com ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา
492 นางสาวฤทัยรัตน์ ไชยเดช นักวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยทักษิณ chaidech7@hotmail.com ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผล


ข้อมูลลงทะเบียน


เครือข่ายวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา